CÁCH TÍNH CON SỐ NĂM CÁ NHÂN


1. CÁCH TÍNH CON SỐ NĂM CÁ NHÂN

Hẳn bạn đã rất nóng lòng muốn biết Công thức tính Con số năm cá nhân của mình. Cách tính như sau:

- Con số năm cá nhân - viết tắt là PYN (Personal Year Number)

- Con số năm thế giới - viết tắt là WYN (World Year Number)

PYN = [WYN] + [Tháng] + [Ngày]

Trong đó, [Tháng] và [Ngày] là tháng sinh và ngày sinh của chúng ta, là tổng của từng con số đơn lẻ Cộng lại. Ví dụ: Ngày sinh của tôi là 1/5/1974. Trong bốn năm trở lại đây, Con số năm cá nhân của tôi lần lượt như sau:

- Năm 2017: PYN = [WYN] (2 + 0 + 1 + 7) + [Tháng] 5 + [Ngày] 1 = 16 = 1 + 6 = 7

- Năm 2018: PYN = [WYN] (2 + 0 + 1 + 8) + [Tháng] 5 + [Ngày] 1 = 17 = 1 + 7 = 8

- Năm 2019: PYN = [WYN] (2 + 0 + 1 + 9) + [Tháng] 5 + [Ngày] 1 = 18 = 1 + 8 = 9

- Năm 2020: PYN = [WYN] (2 + 0 + 2 + 1) + [Tháng] 5 + [Ngày] 1 = 10 = 1 + 0 = 1

Trong khi đó, các con số năm thế giới (WYN) của các năm đó lần lượt là:

- WYN (2017) = 2 + 0 + 1 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1

- WYN (2018) = 2 + 0 + 1 + 8 = 11 = 1 + 1 = 2

- WYN (2019) = 2 + 0 + 1 + 9 = 12 = 1 + 2 = 3

- WYN (2020) = 2 + 0 + 2 + 0 = 4

III. Ý NGHĨA CỦA CÁC CON SỐ NĂM CÁ NHÂN

Theo cách tính của trường phái Pythagoras thì Con số năm cá nhân bao gồm các con số đi từ 1 đến 9 Truy cập vào bài viết: Ý nghĩa của các con số năm cá nhân để xem chi tiết ý nghĩa của từng con số.